മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

paralyse Edit
    മരവിപ്പിക്കുക, സ്തംഭിപ്പക്കുക


paralyse Edit
Verb
    make powerless and unable to function
eg: The bureaucracy paralyses the entire operation


paralyse Edit
Verb
    cause to be paralyzed and immobile
eg: The poison paralysed him


paralyse Edit
Verb
    cause to be paralyzed and immobile
eg: Fear paralysed her


Entries from Olam Open Database

Paralyse(verb)::
    പക്ഷപാതം പിടിക്കുക,
    മരവിക്കുക,
    ശക്തിയില്ലാതാകുക,
    നിഷ്‌ഫലമാകുക,
    ജഡീകരിക്കുക,
    തളര്‍വാതം പിടിക്കുക,
    ശക്തിയില്ലാതാക്കുക,
    സ്തംഭിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catheter, mucus, അകത്തേ, ഡംബരം, ഞലവല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean