മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

parabola Edit
    ദൃഷ്ടാന്തം


parabola Edit
Noun
    a plane curve formed by the intersection of a right circular cone and a plane parallel to an element of the curve


Entries from Olam Open Database

Parabola(noun)::
    ഒരു നിശ്ചിതബിന്ദുവായ ഫോക്കസില്‍ നിന്നുള്ള ദൂരവുംഒരു നിശ്ചിതഋജുരേഖയായ ഡോറെക്‌റ്റിക്‌സില്‍നിന്നുള്ള ദൂരവും തുല്യമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വൃത്തം,
    അനുവൃത്തം,
    പരാബോള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maser, അച്ചച്ചോ, അമാര, ചണ്ടിത്തം, മേളകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean