മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

papyrus Edit
    പെരുങ്കോരപ്പുല്ല്, കടലാസ് നിര്‍മ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഈറച്ചെടി


papyrus Edit
Noun
    paper made from the papyrus plant by cutting it in strips and pressing it flat; used by ancient Egyptians and Greeks and Romans


papyrus Edit
Noun
    tall sedge of the Nile valley yielding fiber that served many purposes in historic times


papyrus Edit
Noun
    a document written on papyrus


Entries from Olam Open Database

Papyrus(noun)::
    പെരുങ്കോരപ്പുല്ല്‌,
    പുല്‍ച്ചുരുള്‍ ഗ്രന്ഥം,
    കടലാസ്‌ നിര്‍മ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഈറച്ചെടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അല്പം, ബ്രാഹ്മണബ്രൂവന്‍, വാതില്‍പ്പടി, മടി, അനുരോദനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean