മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pang Edit
    പ്രാണവേദന, കഠിനനോവ്


pang Edit
Noun
    a sudden sharp feeling
eg: pangs of regret


pang Edit
Noun
    a mental pain or distress
eg: a pang of conscience


pang Edit
Noun
    a sharp spasm of pain


Entries from Olam Open Database

Pang(noun)::
    ഉഗ്രവേദന,
    അതിവ്യഥ,
    പ്രാണവേദന,
    നോവ്‌,
    ബാധ,
    താപം,
    യാതന,
    പീഡ,
    അരിഷ്‌ടത,
    മഹാദുഃഖം,
    വ്യാകുലത,
    കഠിനനോവ്‌,
    മാനസിക യാതന,
    കഠോരവേദന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപ്രേതരാക്ഷസി, ഭൂഗണിതം, അവിഷന്‍, അസുരഗുരു, ഉമാജനകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean