മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pan Edit
    കലം, ചട്ടി


pan Edit
Noun
    cooking utensil consisting of a wide metal vessel


pan Edit
Noun
    shallow container made of metal


pan Edit
Noun
    the bowl of a toilet that can be flushed with water


pan Edit
Verb
    make a sweeping movement
eg: The camera panned across the room


pan Edit
Verb
    wash dirt in a pan to separate out the precious minerals


pan Edit
Verb
    express a totally negative opinion of
eg: The critics panned the performance


Pan Edit
Noun
    chimpanzees; more closely related to Australopithecus than to other pongids


Pan Edit
Noun
    (Greek mythology) god of fields and woods and shepherds and flocks; represented as a man with goat's legs and horns and ears; identified with Roman Sylvanus or Faunus


Entries from Olam Open Database

Pan()::
    എല്ലാം,
    സമസ്‌തം,
    തട്ടം,
    ചീനച്ചട്ടിഛായാഗ്രഹണം നടത്തുകവനദേവത,
Pan(noun)::
    കലം,
    ചട്ടി,
    ചട്ടിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രം,
    താലം,
    മുഖം,
    ദൃഷ്‌ടിപഥത്തിലൂടെ തുര്‍ച്ചയായിപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശാലദൃശ്യങ്ങള്‍ ഛായാഗ്രഹണം,
Pan(verb)::
    ചെയ്യാനും മറ്റും ക്യാമറയെ തിരശ്ചീനമായി തിരിക്കുക,
    അരിച്ചെടുക്കുക,
    രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുക,
    പചിച്ചുവിളമ്പുക,
    നിശിതമായി വിമര്‍ശിക്കുക,
    ക്യാമറയെ നല്ല ദൃശ്യത്തിനുവേണ്ടി തിരശ്ചീനതലത്തില്‍ ചലിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ companionship, matrice, അഗ്നിദീപ്ത, അതിനു, പ്രാകട്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean