മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pallet Edit
    ചായപ്പലക, കുലാലചക്രം


pallet Edit
    വയ്ക്കോല്‍ക്കിടക്ക


pallet Edit
Noun
    the range of colour characteristic of a particular artist or painting or school of art


pallet Edit
Noun
    a portable platform for storing or moving goods that are stacked on it


pallet Edit
Noun
    a hand tool with a flat blade used by potters for mixing and shaping clay


pallet Edit
Noun
    a mattress filled with straw or a pad made of quilts; used as a bed


pallet Edit
Noun
    board that provides a flat surface on which artists mix paints and the range of colors used


Entries from Olam Open Database

Pallet(noun)::
    മരത്തട്ട്,
    ചായപ്പലക,
    കുലാലചക്രം,
    വയ്‌ക്കോല്‍ക്കിടക്ക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ heed, predominantly, tenable, അകേതന, അന്നാസ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean