മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

palaeo Edit
    പ്രാചീനമായ, അതിപ്രാചീനമായ


Entries from Olam Open Database

Palaeo(adjective)::
    പ്രാചീനമായ,
    അതിപ്രാചീനമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ magpie, ചിലിമ്പി, ഒപ്പാര്, മൂട്, അഞ്ജസാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean