മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

oxbridge Edit
    ഉപരിവര്‍ഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ മാതൃകകളായി ഗണിക്കുന്ന ഓക്സ്ഫോര്‍ഡിനെയും, കേംബ്രിഡ്ജിനെയും ഒരുമിച്ചു പരാമര്‍ശിക്കുന്ന പദം


Oxbridge Edit
Noun
    general term for an ancient and prestigious and privileged university (especially Oxford University or Cambridge University)


Entries from Olam Open Database

Oxbridge(noun)::
    ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ്‌, കേംബ്രിഡ്‌ജ്‌ എന്നീ സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ക്കു പൊതുവേയുള്ള പേര്‌,
    ഉപരിവര്‍ഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാതൃകകളായി ഗണിക്കുന്ന ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡിനെയും കേംബ്രിജിനെയും ഒരു മിച്ചു പരാമര്‍ശിക്കുന്ന പദം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ receptacle, അമൃതത്ത്, വെറിയന്‍, അനേക, പടാലു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean