മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

overfond Edit
    അമിതവാത്സല്യമുള്ള, അത്യാസക്തിയുള്ള


overfond Edit
Adjective
    excessively fond


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rococo, bacchus, പ്രതിപത്തിമാന്‍, ബാഹുവലയം, പ്രോഥ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean