മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

overeat Edit
    അളവിലേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അളവറ്റുതിന്നുക


overeat Edit
Verb
    overeat or eat immodestly; make a pig of oneself


Entries from Olam Open Database

Overeat(adjective)::
    ആവശ്യത്തിലധികം കഴിക്കുന്ന,
Overeat(verb)::
    അതിഭക്ഷണം കഴിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pledge, അനിലഘ്ന, ആചാന്ത, ചിത്രലിപി, സേതു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean