മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

overeat Edit
    അളവിലേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അളവറ്റുതിന്നുക


overeat Edit
Verb
    overeat or eat immodestly; make a pig of oneself


Entries from Olam Open Database

Overeat(adjective)::
    ആവശ്യത്തിലധികം കഴിക്കുന്ന,
Overeat(verb)::
    അതിഭക്ഷണം കഴിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ horse race, inhuman, nest egg, അത്രിസുതന്‍, ആമോടനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean