മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

overdevelop Edit
verb
    അധികം വലുതാക്കുക, പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക


overdevelop Edit
Verb
    to subject (a plate or film) too long to the developing process


overdevelop Edit
Verb
    to develop excessively;


Entries from Olam Open Database

Overdevelop(verb)::
    അധികം വലുതാക്കുക,
    പുഷ്‌ടിപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ graphite, herring, air power, അഞ്ചമ്പന്‍, ഫലിതവ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean