മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ourself Edit
    നാംതന്നെ
    Myself (used when we is used instead of I)


ourself Edit
Pronoun
    myself (used when we is used instead of I)


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ satire, ആകണ, ചുവട്, ചേമ്പ്, പഞ്ചാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean