മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ouline Edit
    അതിര്, ബാഹ്യരേഖ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cask, അര്‍ക്കപത്രം, ചെഴി, പ്താ, പത്തനപ്പടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean