മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

others Edit
    അന്യര്‍, മറ്റുള്ളവര്‍
    Plural of other; the people or things not, already mentioned


others Edit
Pronoun
    plural of other; the people or things not already mentioned


others
    ചതിക്കുഴി, പരജനം


Entries from Olam Open Database

Others()::
    അന്യന്റെ,
    മറ്റുള്ളവരുടെ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ignition, madening, ഭബവല്‍പദി, ചുവപ്പുനാട, വിഷ്ഠ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean