മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

orient Edit
    പൂര്‍വ്വദിക്കിലുള്ള, ശോഭയുള്ള


orient Edit
Verb
    be oriented


orient Edit
Verb
    determine one's position with reference to another point
eg: We had to orient ourselves in the forest


orient Edit
Verb
    cause to point
eg: Orient the house towards the West


orient Edit
Verb
    familiarize (someone) with new surroundings or circumstances
eg: The dean of students tries to orient the freshmen


orient Edit
Verb
    adjust to a specific need or market
eg: a magazine oriented towards young people


orient Edit
Noun
    the hemisphere that includes Eurasia and Africa and Australia


Orient Edit
Noun
    the countries of Asia


Entries from Olam Open Database

Orient()::
    കിഴക്ക്,
    മെഡിറ്ററേനിയന് കിഴക്കു ഭാഗത്തുളള രാജ്യങ്ങള്‍,
    പ്രത്യേകിച്ചും കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യ,
Orient(adjective)::
    പൂര്‍വ്വദിക്കിലുള്ള,
    ശോഭയുള്ള,
    പൗരസ്‌ത്യദേശപരമായ,
    പൗരസ്‌ത്യ ദേശപരമായ,
Orient(noun)::
    കിഴക്ക്‌,
    കിഴക്കന്‍,
    പ്രാച്യദേശം,
    രാജ്യങ്ങള്‍,
    കിഴക്കേ ദിക്ക്‌,
Orient(verb)::
    ദിക്‌സ്ഥിതി കാണുക,
    കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുനീളത്തില്‍ കെട്ടുക,
    ക്രമപ്പെടുത്തുക,
    വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുവരിക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fatten, ചൂഴെ, അനുദിശം, പ്രതിബാധി, തുമുലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean