മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

organism Edit
    അവയവഘടനാനിര്‍മ്മാണം, സാവയവീകരണം


organism Edit
Noun
    a living thing that has (or can develop) the ability to act or function independently


organism Edit
Noun
    a system considered analogous in structure or function to a living body
eg: the social organism


Entries from Olam Open Database

Organism(noun)::
    പരസ്‌പരം ആശ്രയിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണ ജീവിയും കൂടി,
    അവയവഘടനാനിര്‍മാണം,
    സാവയവപ്രാണി,
    അണുജീവി,
    സാവയവീകരണം,
    സജീവസ്‌തു,
    അവയവവിഭാഗം,
    ജീവനുളള സസ്യം അഥവാ മൃഗം,
    സജീവവസ്തു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ paraphernalia, preternatural, അഗ്നിദൂതന്‍, അനന്യഭാക്ക്, അംസഭരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean