മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

organ Edit
    ഒരു സംഗീതോപകരണം
    (music) an electronic simulation of a pipe organ


organ Edit
    അവയവം, മനുഷ്യന്റേയോ മൃഗങ്ങളുടേയോ ശരീരഭാഗം
    A fully differentiated, structural and functional unit in an animal that is specialized for some, particular function


organ Edit
    ഇന്ദ്രയം


organ Edit
Noun
    a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function


organ Edit
Noun
    a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function
eg: The Census Bureau is an organ of the Commerce Department


organ Edit
Noun
    (music) an electronic simulation of a pipe organ


organ Edit
Noun
    a periodical that is published by a special interest group
eg: the organ of the communist party


organ Edit
Noun
    wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard


organ Edit
Noun
    a free-reed instrument in which air is forced through the reeds by bellows


Organ
    സന്ധു, ഗാത്രം, അങ്കം, സാധനം


Entries from Olam Open Database

Organ()::
    ഒരു സംഗീതോപകരണം,
Organ(noun)::
    അവയവം,
    ആയുധം,
    ഇന്ദ്രിയം,
    അഭിപ്രായവിനിമയ മാര്‍ഗ്ഗം,
    യന്ത്രഭാഗം,
    പത്രം,
    ഉപകരണം,
    ഒരു സംഗീതോപകരണം,
    ഓര്‍ഗന്‍ വായിക്കുന്നയാള്‍,
    ശുക്‌ളം,
    ശുക്ലം,
    ഭാഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആടു, പ്രതിക്ഷണം, കുംഭദാസി, നെഞ്ചകം, ഊര്‍ന്ന്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean