മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

opulence Edit
    ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്


opulence Edit
Noun
    wealth as evidenced by sumptuous living


Entries from Olam Open Database

Opulence()::
    സമ്പത്ത്,
Opulence(noun)::
    ഐശ്വര്യം,
    സമ്പത്ത്‌,
    സമൃദ്ധി,
    ധനപുഷ്‌ടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tarzan, volley, അജ്ഞാതചര്യ, ആത്മാരാമം, ബാസ്പം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean