മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

onset Edit
    ശക്തിയായ ആക്രമണം, ഊറ്റമായ


onset Edit
Noun
    the beginning or early stages
eg: the onset of pneumonia


onset Edit
Noun
    (military) an offensive against an enemy (using weapons)


Entries from Olam Open Database

Onset(noun)::
    ആവേശകരമായ ഒരു തുടക്കം,
    ഒരു ആക്രമണം,
    ആവേശകരമായ തുടക്കം,
    ശക്തിയായ ആക്രമണം,
    ഊറ്റമായ തുടക്കം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ retaliate, chain smoker, മഞ്ഞക്കൂവ, അസ്താദ്രി, മാറ്റലര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean