മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

oh Edit
    വ്യാക്ഷേപകം, ഓ


oh Edit
Interjection
    used to express surprise


OH Edit
Noun
    a midwestern state in north central United States in the Great Lakes region


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decrepitate, magical, squelch, all night, അവടുജം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean