മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

odious Edit
    വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന, അറപ്പുള്ള


odious Edit
Adjective
    unequivocally detestable
eg: consequences odious to those you govern


Entries from Olam Open Database

Odious(adjective)::
    അപ്രിയമായ,
    വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന,
    അറയ്‌ക്കത്തക്ക,
    അറപ്പുള്ള,
    അസഹ്യമായ,
    വെറുപ്പു ജനിപ്പിക്കുന്ന,
    നീരസജനകമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chap, അസുത, അംബുപ്രസാദം, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, അഭിഹത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean