മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

occupant Edit
    കൈവശക്കാരന്‍


occupant Edit
Noun
    someone who lives at a particular place for a prolonged period or who was born there


Entries from Olam Open Database

Occupant(noun)::
    കുടിയാന്‍,
    അധിവാസി,
    കൈവശക്കാരന്‍,
    കുടിപാര്‍പ്പുകാരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pending, schizophrenia, അഭ്യാഹത, യുത, വറ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean