മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

occult Edit
    ഗുപ്തമായ, ഗാഢമായ


occult Edit
Adjective
    hidden and difficult to see
eg: an occult fracture


occult Edit
Adjective
    hidden and difficult to see
eg: occult blood in the stool


occult Edit
Adjective
    having an import not apparent to the senses nor obvious to the intelligence; beyond ordinary understanding
eg: occult lore


occult Edit
Noun
    supernatural forces and events and beings collectively


occult Edit
Noun
    supernatural practices and techniques
eg: he is a student of the occult


occult Edit
Verb
    cause an eclipse of (a celestial body) by intervention
eg: Planets and stars often are occulted by other celestial bodies


occult Edit
Verb
    become concealed or hidden from view or have its light extinguished
eg: The beam of light occults every so often


occult Edit
Verb
    hide from view
eg: The lids were occulting her eyes


Entries from Olam Open Database

Occult(adjective)::
    ഗുപ്‌തമായ,
    പ്രകൃത്യതീശക്തികളെ സംബന്ധിച്ച,
    മാന്ത്രികമായ,
    ഗൂഢമായ,
    യോഗാത്മകമായ,
    അറിവിന് പുറത്തുളള,
    ഗുപ്തമായ,
    രഹസ്യമായ,
    ഗോപ്യമായ,
    ഗഹനമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caviare, irredeemable, ഇട്ടിയമ്മ, വീരണി, അംഗുലിമോടനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean