മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

obsolete Edit
    പ്രചാരലുപ്തമായ, പഴകിയ


obsolete Edit
adjective
    കാലഹരണപ്പെട്ട, പ്രചാരത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത
    no longer in use
eg: obsolete words


Entries from Olam Open Database

Obsolete()::
    പഴകിയ,
    പ്രചാരലുപ്തമായ,
    കാലഹരണപ്പെട്ട,
    സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത,
Obsolete(adjective)::
    പ്രചാരലുപ്‌തമായ,
    കാലോചിതമല്ലാത്ത,
    വ്യവഹാരാതീതമായ,
    നിലവിലില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചണ്ഡി, വൃകദംശം, മതസൗഹാര്‍ദ്ദം, അഗ്രിമന്‍, അനുപൂരകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean