മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

obesity Edit
    ക്രമാതീതമായി തടിച്ച
    More than average fatness


obesity Edit
Noun
    more than average fatness


Entries from Olam Open Database

Obesity(noun)::
    ക്രമാതീതമായ സ്ഥൂലത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ god speed, അസമനേത്രന്‍, ചുരുമ്പ്, വ്യക്തി, അഗ്ര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean