മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

obelisk Edit
    ഉയരമുള്ളതും നാല് വശങ്ങളോട കൂടിയതുമായ സ്മാരകശിലാസ്തംഭം


obelisk Edit
Noun
    a stone pillar having a rectangular cross section tapering towards a pyramidal top


obelisk Edit
Noun
    a character used in printing to indicate a cross reference or footnote


Entries from Olam Open Database

Obelisk(noun)::
    സ്‌മാരകസ്‌തംഭം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stuprate, abacus, മണിക്കരിങ്ങാലി, ആപീതം, വാതരുഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean