മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nuzzle Edit
    മൂക്കിട്ടുരയ്ക്കുക, മോന്തകൊണ്ടുകുത്തുക


nuzzle Edit
Verb
    move or arrange oneself in a comfortable and cozy position


nuzzle Edit
Verb
    rub noses


nuzzle Edit
Verb
    dig out with the snout
eg: the pig nuzzled the truffle


Entries from Olam Open Database

Nuzzle(verb)::
    ഓമനിക്കുക,
    മൂക്കിട്ടുരയ്‌ക്കുക,
    നോന്തകൊണ്ടുകുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cooly, indivisible, xerophyte, അസൗ, വൈശസ്ത്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean