മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nullify Edit
    റദ്ദാക്കുക, വ്യര്‍ത്ഥമാക്കുക


nullify Edit
Verb
    declare invalid


nullify Edit
Verb
    show to be invalid


nullify Edit
Verb
    make ineffective by counterbalancing the effect of


Entries from Olam Open Database

Nullify()::
    ദുര്‍ബ്ബലപ്പെടുത്തുക,
Nullify(verb)::
    റദ്ദാക്കുക,
    വ്യര്‍ത്ഥമാക്കുക,
    അസാധുവാക്കുക,
    ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clench, deliration, അഭിവൃക്തി, ഇഷ്ടരശ്, അധിഷ്ഠാനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean