മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

novice Edit
    പ്രാരംഭകന്‍, അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തയാള്‍


novice Edit
Noun
    someone who has entered a religious order but has not taken final vows


novice Edit
Noun
    someone new to a field or activity


Entries from Olam Open Database

Novice()::
    അനുഭവസന്പത്തില്ലാത്ത ആള്‍,
    ഒരു മതവിഭാഗത്തില്‍ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതിനു മുന്പുളള പ്രവര്‍ത്തകന്‍,
    പുതുതായി മതത്തില്‍ ചേര്‍ന്നവന്‍,
    നൂതനമതാവലംബി,
Novice(noun)::
    പ്രാരംഭകന്‍,
    നവവിദ്യാര്‍ത്ഥി,
    അലബ്‌ധകൗശലന്‍,
    അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തയാള്‍,
    അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തവന്‍,
    അസമര്‍ത്ഥന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indent, അഭിമായ, ആമ്രകുടം, ആലപനം, മഹേശ്വരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean