മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

notorious Edit
    കുപ്രസിദ്ധിയുള്ള, കുത്സിതമായ


notorious Edit
Adjective
    known widely and usually unfavorably
eg: a notorious gangster


notorious Edit
Adjective
    known widely and usually unfavorably
eg: the tenderloin district was notorious for vice


Entries from Olam Open Database

Notorious(adjective)::
    കുപ്രസിദ്ധമായ,
    കുപ്രസിദ്ധിയുള്ള,
    കുത്സിതമായ,
    കുപ്രസിദ്ധിയുളള,
    അപകീര്‍ത്തികരമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ girth, ഇതി, ആശാഭംഗം, പാദ, പരാസ്കന്ദി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean