മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

notion Edit
    തോന്നല്‍, സങ്കല്പം


notion Edit
Noun
    a vague idea in which some confidence is placed


notion Edit
Noun
    a general inclusive concept


notion Edit
Noun
    an odd or fanciful or capricious idea
eg: the theatrical notion of disguise is associated with disaster in his stories


notion Edit
Noun
    (usually plural) small personal articles or clothing or sewing items
eg: buttons and needles are notions


Entries from Olam Open Database

Notion(noun)::
    നിനവ്‌,
    തോന്നല്‍,
    ഉപായം,
    ചിന്ത,
    സങ്കല്‍പം,
    ആശയം,
    അഭിപ്രായം,
    ധാരണ,
    വിഭാവനം,
    മനോഗതം,
    ഉദ്ദേശ്യം,
    ഊഹം,
    മനോഗതം,
    സങ്കല്പം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബാഹുവലയം, പിന്ന, കരുവാന്‍, തപസ്യം, തല്ല്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean