മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nomination Edit
    നാമനിര്‍ദ്ദേശം, നിയമനാധികാരം


nomination Edit
Noun
    the act of officially naming a candidate
eg: the Republican nomination for Governor


nomination Edit
Noun
    the condition of having been proposed as a suitable candidate for appointment or election
eg: there was keen competition for the nomination


nomination Edit
Noun
    the condition of having been proposed as a suitable candidate for appointment or election
eg: his nomination was hotly protested


nomination Edit
Noun
    an address (usually at a political convention) proposing the name of a candidate to run for election
eg: the nomination was brief and to the point


Entries from Olam Open Database

Nomination(noun)::
    നിയോഗം,
    നിശ്ചയിക്കല്‍,
    പ്രതിഷ്‌ഠാപനം,
    ശുപാര്‍ശചെയ്യല്‍,
    പേര്‌ കുറിപ്പ്‌,
    നാമനിര്‍ദ്ദേശം,
    നിയമനാധികാരം,
    നിയമന നിര്‍ദ്ദേശം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cocky, big pot, പ്രപന്നപാലന്‍, അഴിച്ചുപണിയുക, കര്‍മ്മയോഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean