മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nitre Edit
    ക്ഷാരം, യവക്ഷാരം


nitre Edit
noun
    വെടിയുപ്പ്‌
    (KNO3) used especially as a fertilizer and explosive


Entries from Olam Open Database

Nitre(noun)::
    ക്ഷാരം,
    വെടിയുപ്പ്‌,
    യവക്ഷാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷതത്ത്വം, അഖിലേന, മാനസസരോവരം, മൗഞ്ജി, പിരചം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean