മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nitrates Edit
    നൈത്രിജങ്ങള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drill, idyll, indurate, അതിപന്ഥാവ്, പ്രത്യുപോത്ഥാനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean