മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

netting Edit
noun
    വലകെട്ടല്‍
    Creating nets


netting Edit
Noun
    a net of transparent fabric with a loose open weave


Entries from Olam Open Database

Netting(noun)::
    മിടച്ചില്‍പണി,
    വലകെട്ടല്‍,
    മിടച്ചല്‍പണി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ delta, prevail, apotheosis, അക്ഷരക്കരു, അംശുമര്‍ദ്ദനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean