മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nestling Edit
    പക്ഷികുഞ്ഞ്, പറക്കമുറ്റാത്ത പക്ഷികുഞ്ഞ്
    Young bird not yet fledged


nestling Edit
Noun
    young bird not yet fledged


nestling Edit
Noun
    a young person of either sex


Entries from Olam Open Database

Nestling(noun)::
    പക്ഷിക്കുഞ്ഞ്‌,
    പറക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞ്,
    കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന ചെറുപക്ഷി,
    കൊച്ചുപക്ഷി,
    പറക്ക മുറ്റാത്ത പക്ഷി,
    ചെറു പക്ഷി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്രതാംബുലം, ഉദ്ദണ്ഡ, പൊളിയുക, ഐരണ്ഡം, മൃഗചര്‍മ്മം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean