മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

neo Edit
    പുതിയ, നവ


neo Edit
Adjective
    (used as a combining form) recent or new
eg: 'neo' is a combining form in words like 'neocolonialism'


Entries from Olam Open Database

Neo(adjective)::
    പുതിയ,
    നവമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ evoke, മുഖച്ഛായ, റിപ്പബ്ലിക്ക്, താര്‍ക്ഷ്യം, ദൗര്‍ബല്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean