മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

necrology Edit
    മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍


necrology Edit
Noun
    a notice of someone's death; usually includes a short biography


necrology Edit
Noun
    a list of people who died recently


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ invigilate, monger, അങ്ങേന്‍, ഓങ്ങുക, മൂശേട്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean