മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

navigate Edit
    കപ്പലോടിക്കുക, കപ്പല്‍യാത്ര ചെയ്യുക


navigate Edit
Verb
    travel on water propelled by wind or by other means


navigate Edit
Verb
    act as the navigator in a car, plane, or vessel and plan, direct, plot the path and position of the conveyance
eg: Is anyone volunteering to navigate during the trip?


navigate Edit
Verb
    act as the navigator in a car, plane, or vessel and plan, direct, plot the path and position of the conveyance
eg: Who was navigating the ship during the accident?


navigate Edit
Verb
    direct carefully and safely
eg: He navigated his way to the altar


Entries from Olam Open Database

Navigate(verb)::
    കപ്പലോടിക്കുക,
    കപ്പല്‍യാത്ര ചെയ്യുക,
    കപ്പലോടിക്കുക,
    വിമാനം പറപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ butt-end, reckless, ചൊള്ള്, യജ്ഞബാഹു, അഗ്രഗണനീയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean