മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

naturalist Edit
    പ്രകൃതിശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്‍


naturalist Edit
Noun
    an advocate of the doctrine that the world can be understood in scientific terms


naturalist Edit
Noun
    a biologist knowledgeable about natural history (especially botany and zoology)


Entries from Olam Open Database

Naturalist(noun)::
    പ്രകൃതിശാസ്‌ത്രപണ്‌ഡിതന്‍,
    പ്രകൃതിശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്‍,
    പ്രകൃതിവാദി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ refract, setting, അലതാങ്ങി, ആദ്യം, വൃന്തിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean