മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nany Edit
    പെണ്ണാട്, കുഞ്ഞിന്‍റെ വളര്‍ത്തമ്മ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lore, അണുത്വം, വെന്തയം, അതിവേല, അധിചര്‍മ്മം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean