മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nadir Edit
    അധോഭാഗം, പാതാളം


nadir Edit
Noun
    an extreme state of adversity; the lowest point of anything


nadir Edit
Noun
    the point below the observer that is directly opposite the zenith on the imaginary sphere against which celestial bodies appear to be projected


Entries from Olam Open Database

Nadir(noun)::
    ഏറ്റവും താഴത്തെ നില,
    ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ കാലം,
    കഷ്‌ടകാലം,
    അധോഭാഗം,
    നീചാവസ്ഥ,
    അധോഭാഗം,
    ഏറ്റവും താണനിലം,
    പാതാളം,
    അവസ്ഥ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുത, ഇന്തുക, ചിരകാരി, മദനമോഹനന്‍, അകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean