മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

musty Edit
    പഴകിയ, വളിച്ചുപോയ, പൂപ്പുപറ്റിയ


musty Edit
Adjective
    covered with or smelling of mold
eg: a musty odor


musty Edit
Adjective
    stale and unclean smelling


Entries from Olam Open Database

Musty()::
    പഴകിയ,
    പാടകെട്ടിയ,
    പഴക്കം ചുവയ്ക്കുന്ന,
    ജാള്യതയുളള,
    ചീഞ്ഞ,
Musty(adjective)::
    പൂപ്പുപറ്റിയ,
    വളിച്ചുപോയ,
    കാറുന്ന,
    ജാള്യമുള്ള,
    മന്ദതയുള്ള,
    പുളിപ്പുപറ്റിയ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്തല്‍, ആസ്ഫോടന, വീണ്ടുവിചാരം, മുഖമധു, ആജന്മം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean