മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

muck up Edit
    കുഴയ്ക്കുക, വൃത്തികേടാക്കുക


muck up Edit
Verb
    make a mess of, destroy or ruin


muck up Edit
Verb
    soil with mud, muck, or mire
eg: The child mucked up his shirt while playing ball in the garden


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fortnightly, raisin, അനുഗീത, അഭിമര്‍ഷ, വടു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean