മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deface Edit
    വികൃതമാക്കുക, വിരൂപമാക്കുക


deface Edit
Verb
    mar or spoil the appearance of
eg: scars defaced her cheeks


Entries from Olam Open Database

Deface(verb)::
    വിരൂപപ്പെടുത്തുക,
    വികൃതപ്പെടുത്തുക,
    ഭംഗി കെടുത്തുക,
    ലക്ഷണം കെടുത്തുക,
    മായ്ച്ചു കളയുക,
    ദുഷിപ്പിക്കുക,
    വിലക്ഷണമാക്കുക,
    വികൃതമാക്കുക,
    വിരൂപമാക്കുക,
    മായ്‌ചുകളയുക,
    ചീത്തയാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brush, diet, matador, baboon, അരിയാന്യര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean