മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mourn Edit
    ദുഃഖിക്കുക, വിലപിക്കുക


mourn Edit
Verb
    feel sadness
eg: She is mourning her dead child


mourn Edit
Verb
    observe the customs of mourning after the death of a loved one


Entries from Olam Open Database

Mourn()::
    കരയുക,
    വ്യസനിക്കുക,
Mourn(verb)::
    മോങ്ങുക,
    സങ്കടപ്പെടുക,
    ദുഃഖിക്കുക,
    അനുശോചിക്കുക,
    വിലപിക്കുക,
    ദുഃഖസൂചക വസ്‌ത്രം ധരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jar, carbonic, അര്‍ത്ഥപ്രയോഗം, അധിഝ്യകാര്‍മ്മുകന്‍, ആന്വാഹിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean