മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mortify Edit
    ഇന്ദ്രീനിഗ്രഹം ചെയ്യുക


mortify Edit
Verb
    practice self-denial of one's body and appetites


mortify Edit
Verb
    hold within limits and control
eg: mortify the flesh


mortify Edit
Verb
    cause to feel shame; hurt the pride of


mortify Edit
Verb
    undergo necrosis


Entries from Olam Open Database

Mortify()::
    ആശാഭംഗം വരുത്തുക,
Mortify(verb)::
    തപശ്ചര്യകൊണ്ടു ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിക്കുക,
    അവമാനിക്കുക,
    നിഗ്രഹിക്കുക,
    അപമാനം വരുത്തുക,
    ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ചെയ്യുക,
    ക്ലേശിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ telecommunication, അക്ഷരഡംബരം, ഫലവാന്‍, മഴു, മഹസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean