മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

monotone Edit
    ഏകസ്വരത്തില്‍ പാടുക
    (v)Sounded or spoken in a tone unvarying in, pitch


monotone Edit
    ഏകസ്വരം
    (n)An unchanging intonation


monotone Edit
Adjective
    of a sequence or function; consistently increasing and never decreasing or consistently decreasing and never increasing in value


monotone Edit
Adjective
    sounded or spoken in a tone unvarying in pitch


monotone Edit
Noun
    an unchanging intonation


monotone Edit
Noun
    a single tone repeated with different words or different rhythms (especially in rendering liturgical texts)


monotone
    ഏകതാളം


Entries from Olam Open Database

Monotone(noun)::
    മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരേ സ്വരം,
    ഒരേ സ്വരത്തിലുളള കുറെ ശബ്ദങ്ങള്‍,
    ഒരേ നിറം,
    ഏകസ്വരം,
    ഏകസ്വരനാദം,
    ഏകസ്വരഭാഷണം,
Monotone(verb)::
    സംസാരിക്കുക,
    ഏകസ്വരത്തില്‍ പാടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indistinguishable, militarism, അണുവീക്ഷണം, അധോഭക്തം, വികാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean