മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

monopoly Edit
noun
    കുത്തകാവകാശം, ഏകാവകാശം
    (economics) a market in which there are many buyers but only one seller


monopoly Edit
Noun
    exclusive control or possession of something
eg: They have no monopoly on intelligence


Monopoly Edit
Noun
    a board game in which players try to gain a monopoly on real estate as pieces advance around the board according to the throw of a die


monopoly
    തനിച്ചെട്ട്, കുത്തക, ഏകാവകാശം


Entries from Olam Open Database

Monopoly(noun)::
    ഏകാവകാശം,
    കുത്തക,
    കുത്തകാവകാശമുള്ള വസ്‌തു,
    ഒരി വ്യാപാരത്തിന്റെ പരിപൂര്‍ണ്ണാവകാശം ഏകാവകാശം,
    കുത്തകാവകാശം,
Monopoly(verb)::
    ചരക്കുകുത്തക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spin, zooid, ഭര്‍ഗ്ഗ്യന്‍, ചിന്തിപ്പിക്കുക, വിഭാതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean