മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

molest Edit
verb
    തൊന്തരവു ചെയ്യുക, ഉപദ്രവിക്കുക, പീഡിപ്പിക്കുക, ശല്യപ്പെടുത്തുക, അലട്ടുക
    annoy continually or chronically


molest Edit
verb
    സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക
    Harass or assault sexually; make indecent advances to


Entries from Olam Open Database

Molest(verb)::
    ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുക,
    പീഡിപ്പിക്കുക,
    ശല്യപ്പെടുത്തുക,
    തൊന്തരവു ചെയ്യുക,
    അലട്ടുക,
    ഉപദ്രവിക്കുക,
    സ്‌ത്രീയുടെ ചാരിത്രം ഹനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ variability, അയൊ, അപനിത, അഗ്രമാംസം, അനല്ച്ച


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean